Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης για 1.750 Ανέργους

  Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα
  Επαγγελματικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης με

  Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ

  Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε- Κ.Δ.Β.Μ. πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του έργου που έχει αναλάβει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε) στα πλαίσια της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ», με MIS 6001061, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

  Σκοπός της δράσης:

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε χίλιους επτακόσιους πενήντα (1.750) ανέργους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι  να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές  τους λαμβάνοντας εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες της Ψηφιακής Οικονομίας και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, όπως επιβάλλει η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητά, σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για πλήρη παύση της εξόρυξης και της χρήσης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2028.

  Η δράση περιλαμβάνει:

  • 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)
  • 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε ήπιες διαθεματικές δεξιότητες (Soft Skills)
  • 240 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε οριζόντιες ψηφιακές δεξιότητες
  • 40 ώρες Πρακτική άσκηση ( δύνανται να υλοποιηθούν με case studies)
  • Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων

  Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης:

  • Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες – Διαδικτυακή συνεργασία και τηλεργασία
  • Χειρισμός H/Y και Διαχείριση Αρχείων (Windows 11)
  • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
  • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών
  • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2016)
  • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2021)/ Core
  • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2021)/ Advanced
  • Υπηρεσία Διαδικτύου (Internet Advanced)
  • Υπηρεσία Διαδικτύου (Edge)
  • Παρουσιάσεις (PPT 2016)
  • Παρουσιάσεις (PPT 2021)/Core
  • Παρουσιάσεις (PPT 2021)/Advanced
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2016)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2021 – Core)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2021 – Advanced)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access 2016)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access 2021)/Core
  • Βάσεις Δεδομένων (Access 2021)/Advanced
  • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
  • Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού
  • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
  • Ειδικός σε Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
  • Συστήματα GIS
  • Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα

  Εκπαιδευτικό Επίδομα:

  Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), εξαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών 6,45%. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: 400ώρες κατάρτισης x 5,00=2.000€

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ(Πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι κάτοικοι των περιφερειακών ενοτήτων Δυτικής Μακεδονίας, Νομού Μεσσηνίας – Δήμος Οιχαλίας, Νομού Αρκαδίας – Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Γορτυνίας, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
  • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

  Κριτήρια Επιλογής:

  Κριτήρια Επιλογής Μόρια
  ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
  1 12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 12
  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ 1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30
  ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
  2 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0 – 3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€ 30
  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501 – 5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€ 20
  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001 – 8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001 – 16000€ 10
  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001 – 26000€ 5
  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 60

  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Προθεσμία:

  Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει αίτηση, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του έργου: https://anergoidam.oe-e.gr.

  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από 26/02/2024 στις 12:00 και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτούντων.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  Τα δικαιολογητικά που ο/η υποψήφιος/α οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  • Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας (με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης)
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, η οποία μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφο του Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση από το https://www.gov.gr/ ή μέσω ΚΕΠ (ή άλλο Δημόσιο Φορέα) ή με απλή χειρόγραφη υπογραφή, με την οποία θα δηλώνεται:

  ΑΦΜ : ….

  ΑΜΚΑ: …..

  Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

  Δεν διατηρώ τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

  Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

  Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης της συμμετοχής σας μπορείτε να απευθύνεστε στον επίσημο ιστότοπο της δράσης https://anergoidam.oe-e.gr/  ή να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες μας, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή  στο : 210 97 03 600, Ώρες επικοινωνίας: 09:30 – 18: 00,  είτε μέσω email στο anergoidam@selectika.gr .

  Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε;

  Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις διαδικασίες

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   • Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

   • Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκατατίθεμαι για την παραχώρηση/ επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων/δεδομένων στον εν λόγω φορέα, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΕ.

   • Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


   Μετάβαση στο περιεχόμενο