Ακολουθήστε μας

  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

    /  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή. Επιτροπή, 2001), “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

  Τα τελευταία χρόνια, οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η διεθνοποιημένη οικονομία, αναδεικνύουν έντονα την ανάγκη συμμετοχής των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη και απαιτούν τη συμβολή των εταιρειών στην πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών.
  Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες οφείλουν να δεσμευτούν σε ότι αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τη δυνατότητά τους να δημιουργούν, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
  Μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η εταιρεία μας μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων μερών της (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, τοπική κοινωνία).
  Προσφέρει αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας στο προσωπικό της, που απασχολείται σε ένα περιβάλλον υγιές και ασφαλές με σεβασμό στα ωράρια και τις αμοιβές. Συμμορφώνεται με την Εθνική νομοθεσία και τους ισχύοντες νόμους. Δεν κάνει διακρίσεις κάθε είδους.

  Ως Υπεύθυνος Πολίτης που αναγνωρίζει τις κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες της εποχής, συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο ώστε να ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές προκλήσεις αντιμετωπίζοντάς τες με ιδιαίτερη ευαισθησία. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια, καινοτομία και αριστεία, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα προάγουμε τον ελληνικό πολιτισμό και στηρίζουμε το ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο αναγνωρισμένων οργανισμών.

  Η υλοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων της εταιρείας μας κάθε βαθμίδας και εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο