Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Πολιτική Ποιότητας

    /  Πολιτική Ποιότητας

  Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει αρκετά πρότυπα διαχείρισης, όπως το ISO/IEC 27701:2019 για την προστασία της ιδιωτικότητας των πληροφοριών, το ISO/IEC 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, το ΕΛΟΤ ISO 21001:2021 για τη διαχείριση των οργανισμών εκπαίδευσης και το ΕΛΟΤ ISO 29993:2018 για τη διαχείριση των υπηρεσιών μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ εγγυάται την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις διαπιστευμένων προτύπων.

  Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της επιχείρησης μας αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ. τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

  Το εκπαιδευτικό μας κέντρο δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

  Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στην:

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων και βελτίωση της ικανοποίησής
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά

  Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

  • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας
  • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

  Όλους τους παραπάνω στόχους ελέγχει και ενδυναμώνει μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού της, μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και μέσω των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο