Ακολουθήστε μας

  Πολιτική GDPR

    /  Πολιτική GDPR

  Η Εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας με στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρο Πρωτόπαπα 43, Τ.Κ. 163 43 και τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109703600. 

  Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του: ΕΛΟΤ EN ISO 27701:2019,

  (Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),σε συμφωνία με τη Δήλωση Εφαρμογής (Statement of Applicability) Έκδοση 2/ 07-08-2020.

   Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η Εταιρεία υπόκειται στους όρους της παρούσας ανάρτησης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

  Πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

  Ειδικότερα, ενδέχεται να ζητηθούν και να επεξεργαστούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  • Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς
  • Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς
  • Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, κ.λπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς
  • Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με την Εταιρεία και των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί.
  • Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών, τα οποία συλλέγονται είτε από εσάς είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει.
  • Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας σε σχέση με συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας, Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς, αναλόγως της παρεχόμενης προς εσάς υπηρεσίας στο οποίο αυτή αφορά.

  Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από τέτοια άτομα.  Αν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης στη δικαιοδοσία σας, θα χρειαστείτε την άδεια των γονέων σας ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

  Συμβουλευτείτε τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας πριν τη χρήση του Ιστοτόπου.

  Δήλωση για τον τρόπο συλλογής  των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

  Η ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε, συλλέγει τα δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας και μέσω του ιστοχώρου (cookies κλπ)

  Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν στα Κεντρικά μας γραφεία δεδομένων που φιλοξενούνται στη Λεωφόρο Πρωτόπαπα 43, Δήμος Ηλιούπολης, με Τ.Κ: 163 43, Νομού Αττικής.

  Σε αυτά πρόσβαση έχει μόνο η εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε και το προσωπικό μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ή εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας μας, παρά μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις.

  Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της συνεργασίας σας μαζί μας ενδέχεται να είναι:

  • Κυβερνητικοί φορείς στα πλαίσια εκπλήρωσης μιας νομικής υποχρέωσής μας
  • Αρχές επιβολής νόμου στα πλαίσια εκπλήρωσης μιας νομικής υποχρέωσής μας
  • Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας στα πλαίσια της εκτέλεσης υπηρεσίας που μας ζητήσατε, για την οποία έχετε προηγουμένως παράσχει συγκατάθεση

  Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας.

  Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους χειριστές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλοεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

  Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

  Η Εταιρεία διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

  Η Εταιρεία δεν πρέπει να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Η Εταιρεία καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

  Η Εταιρεία πρέπει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και λόγους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

  Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

  • Δικαστικές διαφορές
  • Διερεύνηση ατυχημάτων
  • Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
  • Κανονιστικές απαιτήσεις
  • Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

  Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

  Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

  Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συναίνεσή σας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας:

  Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλέφωνο επικ: 2109703600, εναλλακτικά στο e-mail: dataprotection@selectika.gr

  Τα προσωπικά δεδομένων όπως έχουν κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθεί, χρησιμοποιούνται:

  • Για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών
  • Για την αποστολή διαχειριστικών πληροφοριών, όπως αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας
  • Για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων σας ως προς τον Οργανισμό
  • Για στατιστική ανάλυση

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

  Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.

  Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με την άδεια σας, εάν συναινέσετε ρητώς προς αυτό. Η θετική πράξη που ασκείτε, με την αποστολή των δεδομένων σας προς τον οργανισμό μέσω των φορμών επικοινωνίας ή των αιτημάτων συμμετοχής, λαμβάνεται σαν συγκατάθεση στη χρήση των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς.

  Τα προσωπικά σας στοιχεία γνωστοποιούνται στο Κ.Ε.Κ για τις ανάγκες της μεταξύ μας συνεργασίας πρόκειται να καταχωρηθούν σε Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία λειτουργούν για λογαριασμό δημοσίων φορέων που έχουν άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσίας που αιτήστε και παραχωρείται τη συγκατάθεσή σας.

  Σκοπός της καταχώρισης των στοιχείων σας είναι η διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, έλεγχος και στατιστική επεξεργασία των ενεργειών κατάρτισης και εν γένει εκπαίδευσης που προκηρύσσονται και υλοποιούνται από δημόσιους φορείς, και στις οποίες ως ενδιαφερόμενος συμμετέχετε και συνεργάζεστε.

  Η ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης είναι τα 20 έτη όσο και η γενική παραγραφή των νομικών αξιώσεων.

  Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (χρήστες), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

  Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών.

  Περαιτέρω, εφαρμόζονται αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία, αφενός με την εγκατάσταση των διακομιστών-εξυπηρετητών (servers) σε χώρους κτηριακής εγκατάστασης όπου επιτρέπεται περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και αφετέρου με την χορήγηση περιορισμένων δικαιωμάτων των χρηστών, στο απολύτως ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο πρόσβασης.

  Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τηρούνται με ακρίβεια και όποτε χρειαστεί επικαιροποιούνται και χρησιμοποιούνται μόνο όσα δεδομένα χρειάζονται για την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και επεξεργάζονται.

  Η ισχύουσα περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νομοθεσία, προβλέπει δικαιώματα των πελατών μας που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα τους. Τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους
  • Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας
  • Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία την ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν
  • Δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας από την ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.
  • Δικαίωμα προσφυγής/καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας : 2109703600 για την υποβολή  οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ή στο e-mail: dataprotection@selectika.gr.

  Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

  Η ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

  Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με γραφεία στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Αριθμός Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: complaints@dpa.gr.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο