Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Πολιτική Ποιότητας

    /  Πολιτική Ποιότητας

  Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κ.Δ.Β.Μ έχει έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2015  που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες διαπιστευμένων προτύπων, για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει, με μοναδικό σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.

  Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της επιχείρησης μας αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ. τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

  Το εκπαιδευτικό μας κέντρο δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

  Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στην:

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων και βελτίωση της ικανοποίησής
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά

  Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

  • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας
  • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

  Όλους τους παραπάνω στόχους ελέγχει και ενδυναμώνει μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού της, μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και μέσω των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων.

  error: Content is protected !!
  Skip to content